Doelstelling en beleidsplan

Doelstelling:

Het bieden van rechtstreekse hulp of ondersteuning van reeds actieve hulpverlening aan diegene die vanuit hun geboorte of door omstandigheden in een achterstandspositie verkeren;

Het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.

Beleidsplan:

Beleidsplan van Stichting Berkenzathe

Algemeen

Stichting Berkenzathe is een Goede Doelen Stichting die zich speciaal richt op mensen die in een achterstandspositie verkeren. De Stichting is een non-profitorganisatie en heeft de ANBI status. De Stichting is voor onbepaalde tijd opgericht. Indien de Stichting wordt ontbonden zal het liquidatiesaldo worden besteed overeenkomstig de doelstelling van de Stichting.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de stichting zijn gericht op het verwezenlijken van het genoemde doel.

Wijze van Fondsenwerving

Het verkrijgen van de middelen van de Stichting voor het bereiken van haar doelstellingen komen uit ontvangen donaties en inkomsten uit haar vermogen. Daarnaast kunnen ge├»nteresseerden doneren aan de Stichting. De jaarlijks verworven inkomsten worden zo direct mogelijk besteed. De indirecte kosten van de stichting zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bank – en overboekingskosten, inschrijving Kamer van Koophandel en overige kleine onkosten

Beheer en besteding en uitkering

De stichting heeft het streven om de donaties in eerste instantie te gebruiken voor het opbouwen van vermogen teneinde te kunnen garanderen dat de stichting een jaarlijks constante uitkering zal kunnen doen aan te kiezen goede doelen.

In verband met dit streven is in de oprichtingsakte een bepaling opgenomen dat de uitkeringen aan een jaarlijks maximum gebonden zijn.

Aan een in beheer van vermogen gespecialiseerde belegger zal regelmatig advies worden gevraagd omtrent stabiel en risicomijdend beheer. Daarvoor is een overeenkomst gesloten met een onafhankelijke adviseur.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur wordt gevormd door:

W. Jonker-Winters (secretaris-penningmeester)

F.R. Jonker

A.E. Jonker (voorzitter)

P.T. Jonker

Voormalig bestuurslid:

L.J. Jonker (in dierbare herinnering)

Beloning:

De bestuurders ontvangen geen enkele beloning in welke vorm dan ook en ontvangen evenmin enige onkostenvergoeding.